Проекти


Проект “ „Училищен плод“

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Проект “ Ние и нашите етноси“

Презентация за пресконференцията

pr

Проект  „Твоят час“

През  учебната 2016-2017 г. в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Глухар  стартират дейности по проект BG05M20P001-2.004”Развитие на способно-стите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности „Твоят час“-Фаза-1

Клубовете по този проект, които ще функционират през тази учебна година са:

  1. „Чудният свят на приказките” с ръководител Семра Шевкет
  2. „Ключът към знанието” с ръководител Кичка Георгиева
  3. „Аз уча, пиша и чета” с ръководител Нурие Халил
  4. „Магията на книгата и сценичното изкуство” с ръководител Емине Якуб

За  съвместно реализиране на дейностите са включени екипи от учители, представител на местната власт от общината, училищното настоятелство и родители.Дейностите, които са заложени в този проект, ще са насочени към личностното самоусъвършенстване и творческо развитие, които ще стимулират стремежа им към развитие през целия живот .Чрез осигуряване на по-привлекателна учебна среда ще се създадат условия за по-качествено  образование и за интелектуално развитие на всеки ученик,посредством извънкласни занимания.

Резултатите и постиженията, които се очакват в края на проектните дейности  са следните:

  • Развитие на допълнителни знания, умения и компетенции, нагласи за отговорности в гражданското общество.
  • Подобряване на уменията за комуникация,толерантност,гражданска позиция и активност, екипност и ограничаване на броя на учениците с деструктивно поведение.
  • Създаване на условия за личностни изяви и стимулиране и развитие на интереси чрез различни форми на извънкласни дейности.В участниците ще се формират качества като толерантност, екипност, предприемчивост, отговорност.Тези дейности ще спомагат за развитието на аналитичното и перспективно мислене, на емоционалните нагласи за възприемане на реалността, за спазване на етичните норми на поведение в гражданското общество.

Проект  ПИГ

„Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждане на целодневното обучение“

„Успех“

В с. Глухар представиха проект „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

Днес в училището на с. Глухар се праведе публично представяне на Проект-„Интеграция” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.01.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, съфинансиран от Европейски социален фонд в рамките на ОП РЧР. Проектът ще се реализира от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с парньорството на Народно читалище „Прогрес1971” с. Глухар.

Проектът цели да направи училището приятно място за обучение, където децата се чувстват добре, идват с желание на училище и полагат усилия да бъдат добри ученици. Чрез планираните дейности ще се повишат речевите им умения, ще се подобри и засили тяхната комуникативност, ще се обогати общата им култура и ще се развият индивидуалността и творческите им заложби. Чрез ежедневните дейности по проекта и свободата на общуване която ще имат искаме да им вдъхнем сили и кураж в собствените им възможности, да засилим тяхното национално самосъзнание, гордост и самочувствие. Всеки от учителите ще се стреми да засили ученическото самосъзнание и отговорност, да им помогне да опознаят, почитат и уважават своите традиционни празници. Благодарение на изпълнението на дейностите, застъпени в проекта, учениците ще израснат, ще подобрят своята обща култура и интелект, ще станат достойни граждани, знаещи и можещи, крачещи гордо с високо изправена глава напред към светлото си бъдеще, без страх от утрешния ден.