Училищни символи

km2

Създаването на славянската писменост е най – значимото дело на Кирил и Методий.Благодарение на нея става възможно създаването на славянската култура и приобщаването и към културата на древните народи.Азбуката се превръща в едно от най-силните оръжия на славянските народи.Благодарение на активната дейност на учениците на Кирил и Методий в България, тя се превърнала в първия Солунски център през средните векове, откъдето славянска писменост и книжнина получили разпрост-ранение и в другите славянски народи.Делото им е високохуманно и демократично,  служеща на великата общочовешка идея за равенство на всички в духовната област. 12 века българския народ , слави имената на двамата велики братя.След 863 г. Тяхната епохална мисия  превръща българите в нация, намираща своята идентичност във великото свещено слово.На 24 май, българите честват деня на Българската култура и създаването  на славянската азбука (глаголицата) от Св.Св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя.На този ден всяка година се провежда празнично шествие  и празнична церемония с участието на президента.

Свети Свети Кирил и Методий, известни още като Солунските братя, са византийски дипломати, християнски  мисиьонери и създатели на глаголицата през 9 век. На името на Кирил е наречена създадената по- късно кирилица.Православната църква ги почита като едни от Светите Седмочисленици заедно с  техните ученици и последователи Климент, Наук, Ангеларий,Горазд  и Сава.

Константин- Кирил ,с  помощта на брат си Методий, създава глаголицата още през 855г. ,в манастира „Свети Полихрон” в Мала Азия.Кирилицата пък се смята за дело на ученика на братята- Климент  Охридски .Господстващото сред учениците е разбирането, че още през  855г., в манастира „Полихрон”.Константин-Кирил и Методий започват подготовката по създаването на графична система, отразяваща особеностите на славянски език, като окончателно я завършват през 862-863 година.

km1