Кратка история

Село Глухар се намира на 7 км. на юг от град Кърджали. По административно разпределение с. Глухар   от 1979 г. е обособено като кметство към селищна система Кърджали. Селото се намира край левия бряг на река Върбица.
Няма архивни документи за възникване на селото.
В миналото край източната част на селото е имало коларски път,който е свързвал селото с Кърджали и Момчилград. Днес край него минава автомагистрала.
Първото училище в село Глухар е открито през 1927 г. Били са четири слети класа, общо 10 ученика  са се обучавали. Първата учителка е била Цветанка Кънева, а първият учител Иван Станев от старозагорските села. По- късно същият е станал директор на откритата гимназия „Христо Ботев” в гр. Кърджали. Сега съществуващото училище е построено през 1948 г. с доброволен труд на населението и бюджетни средства от община Гледка.
В началото на учебната 1979/1980 г. се открива за пръв път основно училище в селото. В училището учат над 230 ученика. За тяхното възпитание и обучение се труди учителски колектив от 25 учители. От същата година директор на училището е г-жа Славка Тодорова.
През учебната 1995/1996 година се открива новата сграда на училището  в с.Глухар.Същата година учениците и учителите завършват учебната година в нова сграда с 10 класни стаи,физкултурен салон  и работилница за трудово обучение.
В годините на демократичните промени материално-техническата база на училището е старателно поддържана и обогатена.Днес учениците разполагат с модерен компютърен кабинет,обновени и красиви класни стаи ,физкултурен салон и спортна площадка.
Училището е обезопасено чрез охранителна система с постоянно видео наблюдение.През 1997 година е учредено  училищно настоятелство,което работи  активно с училищното ръководство.